UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU VÍNO VĚTROVSKÝ

Ubytovací řád pro přechodné ubytování

ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na penzionu ubytován.
 2. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen zaplatit dle platebních podmínek.
 3. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do12.00 hod.
 4. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. Společné kuchyňky.
 5. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor ubytovny. Výjimkou je vlastní budík, nabíječ na mobil a sušič na vlasy nebo jiné spotřebiče po domluvě s ubytovatelem. V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 1000,-Kč.
 6. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Vaření v pokojích je zakázáno. Na přípravu jídel používat výhradně kuchyňku. Porušení. tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění ubytovny.
 7. V prostorách penzionu není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy opuštění ubytovny. Domácí mazlíček po tel. domluvě s ubytovatelem před rezervací ubytování.
 8. Zákaz přechování zbraní, omamných prostředků a podobných životu nebezpečných předmětů v prostorách ubytovny. Na pokojích, chodbě a společných prostorách udržovat pořádek.
 9. Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a ubytovny je ubytovanému účtována ve výši 1000,- Kč.
 10. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaný. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.
 11. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 12. ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH PENZIONU
  Penzion je ve všech vnitřních prostorách nekuřácká. Kouření je povoleno pouze v otevřeném prostranství okolo penzion. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 10 000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění ubytovny.
 13. Vchodové dveře od penzionu je nutno neustále ZAMYKAT.
 14. Návštěvy v prostorách penzionu jsou pouze po domluvě s ubytovatelem. Porušení tohoto zákazu může mít za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy. Zákaz přespávání cizích osob na pokojích a v prostorách penzionu. O jednotlivých případech rozhoduje majitel penzionu a to bezodkladně.
 15. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách penzionu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. Je zakázáno polepovat stěny a dveře, taktéž zatloukání hřebíčků a připínáčků do stěn, dveří a nábytku.
 16. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na ubytovně, dále také v případě že se stane ubytovna nezpůsobilou užívání a to z jakéhokoliv důvodu.
 17. Před vstupem do pokojí používejte přezuvky, zákaz vstupu do pokojů ve venkovní obuvi!!!
 18. Uhrazené ubytování je závazné, storno poplatky dle storno podmínek
 19. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných prostorách ubytovny a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem
  ubytovatele.
 20. V případě, že ubytovaný způsobil škodu na penzionu je povinen při skončení ubytování tuto škodu uhradit!!
 21. Při nástupu se ubytovaný seznámí s ubytovacím a požárním řádem.
 22. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel. 721 641 647 nebo 724 157 169.